Search:
Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę


Wymagane dokumenty: Wniosek zgłoszenia budowy, robót budowlanych (Wzór W3).

Załączniki:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Wzór W7).
 2. szkice i rysunki wraz z opisem pozwalającym określić rodzaj, zakres i sposób wykonania zgłoszonych robót.3
 3. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.
 4. mapę sytuacyjno-wysokościową w skali  1:500  lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem przeznaczonym do remontu lub z naniesionym czytelną grafika obiektem projektowanym do realizacji w trybie zgłoszenia,
 5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4 oraz dodatkowo uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20.
 6. pełnomocnictwo udzielone osobie lub instytucji działającej w imieniu inwestora (Wzór W8).
Podstawa prawna: art.29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 
Dodatkowe informacje:
 • zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.
 • do realizacji robót będących przedmiotem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta Zwoleński nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu lub robót budowlanych objętych zgłoszeniem, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  •  zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  •  pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.
Opłaty:

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej o ile nie występują czynności podlegające tej opłacie np. występowanie pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Gdzie załatwić: Wydział Budownictwa i Architektury - ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń,
tel. (48) 676 48 92; fax (048) 676 47 08
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia.
Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.Wzór W3 - wniosek na zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2010-03-17 11:11:52(37 KB)More...
Wzór W7 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.
2010-03-17 11:13:05(40 KB)More...
Wzór W8 - Upoważnienie do reprezentowania.
2010-03-17 11:14:37(35 KB)More...