Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2007-08-23 15:04:03
This information is probably out of date!

Return to the current look

Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę użytkowania (Wzór W2)

Załączniki:
1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości (działki budowlanej) i innych obiektów budowlanych na działce wnioskodawcy i działkach sąsiednuch, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.


2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję, dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.


2. rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części.


3. ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budolane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjlność.


4. dowody uzyskania wymaganych przepisamiszczególnymi uzgodnień, pozwoleń, opinii lub innych dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32, ust. 1.


5. oświdczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Wzór W7).


6. decyzja o warunkach zabudowy i zagodpodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


7. pełnomocnictwo udzielone osobie lub instytucji działającej w imieniu inwestora (Wzór W8).

Podstawa prawna: art.71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1131).
Dodatkowe informacje:
  • Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

    1. przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne;
    2. podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

  • W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia przepisy art. 50, art. 51 i art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stosuje się odpowiednio. W decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, właściwy organ może nakazać właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


  • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


  • stosownie do potrzeb projekt powinien zawierać oświadczenia właściwych dostawców mediów o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz dróg publicznych.


  • przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.

Opłaty:

za wniosek - 5,00zł

za każdy załącznik - 0,50zł

za zatwierdzenie projektu budowlanego - 38,00zł

za pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania - zgodnie z tabelą opłat w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu
Tabela opłat
Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni,
sprawy skomplikowane maksymalnie 60 dni od daty złożenia wniosku (art. 53 ust.6 ustawy Prawo budowlane)
Gdzie załatwić: Wydział Budownictwa i Architektury - ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, 
tel. /048/6764892; fax /048/6764708
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia.

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

 

Opłaty skarbowe:

za odwołanie - 5,00zł

za każdy załącznik - 0,50złW2 wniosek o pozwolenie na zmianę użytkowania
2007-08-23 15:01:11(42 KB)More...
Tabela opłat
2007-08-23 15:03:24(84 KB)More...
Wzór W7
2007-08-23 15:03:46(77 KB)More...