Search:
Pozwolenie na budowę inwestycji celu publicznego


dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (wzór W1) .

Załączniki:
1. projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumantami wymaganymi przepisami szczególnymi,

2. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór W7) ,


3. prawomocna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza lub Wójta gminy właściwego z uwagi na miejsce lokalizacji inwestycji,


4. pełnomocnictwo udzielone osobie lub instytucji działającej w imieniu inwestora (wzór W8) ,


5. specjalistyczna opinia (raport oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie pozwolenia na budowę) sporządzony przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra w przypadku obiektów budowlanych, których realizacja może spowodować zagrożenie dla środowiska lub, których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w obowiązujących warunkach technicznych i polskich normach.

Podstawa prawna: art.28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016  z późniejszymi zmianami)
Dodatkowe informacje:
  • projekt budowlany musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
  • stosownie do potrzeb projekt powinien zawierać oświadczenia właściwych dostawców mediów o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz dróg publicznych,
  • przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych,
  • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy dla pozostałych inwestycji, w przypadku braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy gdzie inwestor planuje lokalizację inwestycji, powinna być wydana na rzecz podmiotu występującego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę,
  • inwestycje celu publicznego określa art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543).
Opłaty:

za wniosek - 5,00zł

za każdy załącznik - 0,50zł

za zatwierdzenie projektu budowlanego - 38,00zł

za pozwolenie na budowę - zgodnie z tabelą opłat w zależności od rodzaju i przeznaczenia obiektu
Tabela opłat
Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni,
sprawy skomplikowane maksymalnie 60 dni od daty złożenia wniosku (art. 53 ust.6 ustawy Prawo budowlane)
Gdzie załatwić: Wydział Budownictwa i Architektury - ul. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń, 
tel. +48(48)6764892; fax +48(48)6764708
Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia.

Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub które podlegają natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

 

Opłaty skarbowe:

za odwołanie - 5,00zł

za każdy załącznik - 0,50złWzór W1
2007-08-23 14:53:22(77 KB)More...
Wzór W7
2007-08-23 14:53:06(77 KB)More...
Wzór W8
2007-08-23 14:52:50(73 KB)More...
Tabela opłat
2007-08-23 14:52:32(84 KB)More...